środa, 21 czerwca 2017

Piszemy i recytujemy wiersze

Piszemy i recytujemy wiersze 

 If you feel sad, eat salad
If you want to have nice dreams, eat beans
If you want to feel nice, eat rice.
If you want to have better Focus, every day eat octopus"

„Menu of life”
Broccoli, cucumber, lettuce, peas
And your stomach is in peace!
Strawberries, bananas, apples, pears
In your meanyu it should be first!
Milk, yoghurt, rice, meat
You and a doctor won’t meet!
Lots of water, fruit juice,
It’s not any news.
If you do not want to be fat,
Cut down junk food, cut down sugar,
Believe me, it will be hard,
But in the future you will be glad!!

 

niedziela, 18 czerwca 2017

Raport z działań w okresie od lutego 2017r. do czerwca 2017r.


Raport z realizacji projektu w ramach Erasmus+

Szkoła otwarta na Europę” w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Białymstoku

za okres: luty 2017r. – maj 2017r. (II półrocze roku szkolnego 2016/2017)Termin
Organizatorzy/osoby odpowiedzialne/uczestnicy

Działanie
Efekty działania
luty 2017
Iwona Gawryluk
Uczniowie klasy Ic otrzymali wiadomość od samej Królowej Elżbiety II., która przyszła w pierwszym dniu po feriach zimowych i została wysłana z Sandringham House - wiejskiej rezydencji królewskiej położonej
w hrabstwie Norfolk.
 • Doskonalenie znajomości języka angielskiego.
 • Promowanie języka angielskiego, kultury, tradycji krajów anglojęzycznych.
luty 2017
Iwona Gawryluk
Zakończenie międzynarodowego projektu e-Twinning "Christams Traditions" zrealizowanego przez uczniów klasy Ic
w ramach Koła Europejskiego z uczniami
z Litwy.

 • Promowanie języka angielskiego, kultury, tradycji krajów anglojęzycznych.
 • Pogłębianie wiedzy
i umiejętności przez uczniów, nabywanie nowych umiejętności.
 • Stworzenie przystępnej i atrakcyjnej dla uczniów formy nabywania umiejętności językowych.
Marzec 2017
Iwona Gawryluk
Przeprowadzenie cyklu zajęć z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych "English is Fun" - jak przygotować angielskie śniadanie, „Learn and Play English”- gry
i zabawy .


 • Wspólpraca ze środowiskiem lokalnym.
 • Nauka języka angielskiego poprzez zabawę.
 • Wykorzystanie w efektywny sposób poznanych na kursach metodycznych aktywizujacych metod i form nauczania jezyka angielskiego.
Marzec 2017
Bożena Teleszewska, Katarzyna Żukowska- Suchocka
Spotkanie uczniów klas 2a oraz 3d ze studentami Filologii Angielskiej z Językiem Hiszpańskim Uniwersytetu w Białymstoku w ramach działań Koła Europejskiego w siedzibie Wydziału Neofilologii UwB. Językiem roboczym spotkania był język angielski.
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się nowymi technologiami informatycznymi.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 • Doskonalenie umiejętności językowych.

Marzec 2017
Marzena Korolczuk,
Katarzyna Anikiej
Przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy przez uczniów klasy IIIa dla rodziców w języku hiszpańskim.

 • Nauka nowego słownictwa
w języku hiszpańskim
 • Łączenie praktycznych umiejętności z wiedzą teoretyczną
 • Zaangażowanie uczniów do współpracy z rodzicami.
 • Motywowanie uczniów do nauki języka hiszpańskiego
z zastosowaniem w pierwszej pomocy.
Marzec 2017
Iwona Gawryluk
Rozstrzygnięcie konkursu językowo- informatycznego „Różnorodność kulturowa Europy” zorganizowanego
w ramach realizacji projektu „Szkoła otwarta na Europę”. Zwyciężczynią konkursu została uczennica naszego gimnazjum Karolina Bruns. Miejsce II zajęła uczennica
z Publicznego Gimnazjum
w Dobrzyniewie Dużym Anna Sobolewska, a miejsce III uczennica z Publicznego Gimnazjum nr 15
w Białymstoku Natalia Ostaszewska.
 • Pogłębianie wiedzy dotyczącej kultury, tradycji i historii państw europejskich.
 • Doskonalenie umiejętności informatycznych.
 • Doskonalenie umiejętności językowych.

Marzec 2017
Iwona Gawryluk,
Kontynuacja kursu języka angielskiego dla seniorów.
 • Promocja języka angielskiego wśród seniorów.
 • Doskonalenie umiejętności językowych przez naszych uczniów.
 • Prezentacja działań w PG9 na szerszym forum.
Kwiecień 2017
Iwona Gawryluk
Przystąpienie szkoły do trzech projektów krajowych, ubieganie się o Krajową Odznakę Jakości, a
w późniejszym etapie
 o Europejska Odznakę Jakości. Szkołami partnerskimi są szkoły lokalne : SP15, PG15
   i PG w Dobrzyniewie Dużym.


 • Nawiązanie współpracy z innymi szkołami.
 • Doskonalenie umiejętności
w zakresie posługiwania się językiem angielskim
Promocja projektu „Szkoła otwarta na Europę” wśród białostockich szkół.
 • Prezentacja działań w PG9 na szerszym forum.
 • Rozpropagowanie programu Erasmus+ wśród innych szkół.
kwiecień 2017
Iwona Gawryluk
Pierwsze spotkanie e-twinningowe „Żyj zdrowo!”- Healthy lifestyle" uczniów SP15 i PG9, którzy wspólnie przygotowali w formie plakatów Księgę pt: „Jak żyć zdrowo”. Zajęcia rozpoczęły się od krótkiej prezentacji multimedialnej przygotowanej przez panią Izabelę Kuczyńską na temat zdrowego odżywiania uczniów.
 • Doskonalenie umiejętności językowych.
 • Wymiany doświadczeń i wiedzy przez uczniów.
 • Zachęcenie młodzieży do stosowania w swoim życiu nawyków zdrowego odżywiania.
kwiecień 2017
Iwona Gawryluk
Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów naszego gimnazjum dotyczącej wykorzystania narzędzi TIK i metod aktywizujących wykorzystywanych przez nauczycieli w prowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz motywacji do nauki języków obcych.


 • Pozyskanie informacji dotyczących badanych tematów w celu ewaluacji oraz podjęcia
w przyszłości stosownych zmian.


maj 2017
Katarzyna Suchocka – Żukowska, Katarzyna Anikiej, Anna Aperalcio Peralta
Zorganizowanie gry terenowej, w trakcie której uczniowie podzieleni na grupy rozwiązywali zagadki i rebusy dotyczące wiedzy matematycznej, geograficznej i językowej. Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr. 9 wraz
z młodszymi kolegami ze szkoły podstawowej mieli do rozwiązania szereg zadań logicznych, które jedną
z grup doprowadziły do tajemniczego skarbu.


 • Nauka poprzez zabawę.
 • Uatrakcyjnienie nauczania języka angielskiego i hiszpańskiego w szkole.
 • Promocja projektu Erasmus+.
 • Zaangażowanie uczniów.
 • Wzbudzenie w uczniach chęci zdrowej rywalizacji.

Maj 2017
Marzena Korolczuk
Przeprowadzenie szkolenia
z pierwszej pomocy przez uczniów klasy IIIb dla rodziców w języku angielskim.
 • Nauka nowego słownictwa
w języku angielskim.
 • Łączenie praktycznych umiejętności z wiedzą teoretyczną.
 • Zaangażowanie uczniów do współpracy z rodzicami.
 • Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego używanego w pierwszej pomocy.

Maj 2017
Katarzyna Anikiej, Marzena Korolczuk
Przygotowanie plakatów informacyjnych z pierwszej pomocy w języku angielskim i hiszpańskim.
 • Nauka nowego słownictwa
w języku angielskim
i hiszpańskim.
 • Doskonalenie umiejętności językowych.

Maj 2017
Marzena Korolczuk
Udział klasy III c
w warsztatach w Centrum europejskim "Europe Direct" poświęconych organom Unii Europejskiej.
 • Poznanie zasad funkcjonowania najważniejszych organów UE.
 • Jakie szanse stwarza Unia Europejska młodym ludziom
w zakresie edukacji oraz rynku pracy.

Maj 2017
Wszyscy uczestnicy projektu
Spotkanie uczestników projektu podsumowujące realizację działań w ramach projektu za cały okres.Ewaluacja realizacji projektu „Szkoła otwarta na Europę”. Dyskusja nad kształtem raportu końcowego z realizacji projektu.
Podsumowanie efektów mobilności w ramach projektu Erasmus + oraz skonfrontowanie ich z naszymi oczekiwaniami.

Czerwiec 2017
Iwona Gawrylukj
Zakończenie projektu e- Twining - Do not give up your dreams! - Nie porzucaj marzeń! W projekcie brali udział uczniowie w wieku od 7 do 15 lat. Partnerem była wiejska szkoła w Dobrzyniewie Dużym.


 • Uświadomienie dzieciom , że należy zawsze walczyć o swoje marzenia.
 • Rozwijanie inwencji twórczej, samodzielności i kreatywności uczniów w opracowaniu i realizacji zadań projektu.
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku ojczystym i języku angielskim.
 • Zapoznanie się z platformą e-twinning.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole, dzielenie się rolami i zadaniami.
Czerwiec 2017
Iwona Gawryluk
Zakończenie nauki języka angielskiego dla seniorów.

 • Edukacja starszych osób przez młodzież, łączyła pokolenia
i niosła ogrom satysfakcji.
 • Odkrycie talentów zarówno przez seniorów jak i młodzież.
 • Świetna zabawa i wspaniałe doświadczenie.
Czerwiec 2017
Iwona Gawryluk,
Zakończenie projektu e- Twining - Cultural diversity in Europe - Różnorodność kulturowa w Europie z gimnazjalistami z sąsiadujących ze sobą szkół PG9 i PG15.


 • Poznanie europejskiej różnorodności kulturowej.
 • Przybliżenie kultury krajów
w celu lepszego poznania i ich zrozumienia.
 • Zastosowanie nowoczesnych IT, dzięki którym uczniowie
w przyjemny sposób poznali podobieństwa i różnice kulturowe krajów europejskich.
Czerwiec 2017Iwona Gawryluk
Zakończenie projektu e - Twining Żyj zdrowo! Healthy lifestyle! między dwiema szkołami: Szkołą Podstawową nr 15 a naszym gimnazjum.
Stworzenie przez uczniów obu szkół dwóch gier w języku angielskim "Healthy lifestyle na platformie Kahoot.it
Projekt eTwinning startuje do Krajowej Odznaki Jakości.
 • Podniesienie świadomości na temat pozytywnego wpływu prawidłowego odżywiania na zdrowie.
 • Zaangażowanie uczniów.
 • Doskonalenie umiejętności informatycznych.
Czerwiec 2017
Iwona Gawryluk
Rozpoczęcie kolejnego projektu e - Twinningowego przez Koło europejskie z uczniami z Turcji.
Tematem przewodnim jest zapobieganie przemocy
w szkole poprzez różne zajęcia pozalekcyjne.
 • Poznawanie tradycji, kultury  krajów partnerskich poprzez zabawę.
 • Doskonalenie języka angielskiego.


środa, 14 czerwca 2017

Żyj zdrowo! Healthy lifestyle! - projekt eTwinning startuje do Krajowej Odznaki Jakosci!!!

Żyj zdrowo! Healthy lifestyle! - projekt eTwinning startuje do Krajowej Odznaki Jakosci!!!
Projekt realizowany był między dwiema szkołami : Szkołą Podstawową nr 15 a naszym gimnazjum. W ramach projektu realizowalismy zasady zdrowego odżywiania. Uczniowie uczestniczyli w różnych działaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia. Projekt tmiał nacelu podniesienie świadomości na temat pozytywnego wpływu prawidłowego odżywiania na zdrowie.
Zapraszamy na twinspace projektu : https://twinspace.etwinning.net/38763/home

Cultural diversity in Europe - Różnorodność kulturowa w Europie - projekt e-Twinning

Cultural diversity in Europe - Różnorodność kulturowa w Europie - projekt e-Twinning zakończony
W projekcie biorali udział gimnazjaliści z sąsiadujących ze sobą szkół PG9 i PG15. Głównym celem projektu było poznanie europejskiej różnorodności kulturowej. Uczniowie poszukiwali informacji na temat ulubionego kraju europejskiego. Szczególną uwagę skupili na kulturze, tradycji, historii, ciekawych miejscach geograficznych i znanych postaciach. Celem było przybliżenie kultury krajów w celu lepszego poznania i zrozumienia. Dzięki wykorzystaniu prezentacji, filmów oraz porównywaniu informacji z uczniami szkoły partnerskiej, przy pomocy internetowych narzędzi uczniowie w przyjemny sposób poznają podobieństwa i różnice kulturowe krajów europejskich.

poniedziałek, 12 czerwca 2017

Konkurs plastyczny - "Zdrowo jemy - zdrowo rośniemy"

Uczniowie obu szkół wzięli udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym "Zdrowo jemy - zdrowo rosniemy". Zwycieżcami okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej . pIerwsze miejsce zajęła Patrycja Kuczynko, drugie miejsce Natalia Tyszko a trzecie miejsce przypadło uczennicy gimnazjum Monice Kołacz.czwartek, 8 czerwca 2017

„Tell me about your country”

„Tell me about your country”

Korzyści z projektu Erasmus są ogromne. Minął prawie rok od wyjazdu p. Teleszewskiej i p. Żukowskiej-Suchockiej do Brighton (Anglia) a komunikacja z poznanymi w Anglii osobami wkroczyła na wyższy poziom. Uczniowie klas 1a, 2b, 2f, 3a, 3c i 3d prowadzą serię wywiadów z mieszkańcami Hiszpanii, Francji, Włoch, Albanii, Bułgarii a nawet z Indonezji. Pytania zadawane przez uczniów dotyczą codziennego życia, kraju w którym mieszkają rozmówcy, tradycyjnych potraw oraz upodobań.
Wywiady odbywają się na platformie Messenger oraz Whatsapp. Uczniowie nawiązują połączenie telefoniczne i zadają pytanie.
Taka forma nauki angielskiego jest niezwykle motywująca dla uczniów: pokonują stres związany z nawiązaniem rozmowy w obcym języku z osobą, której nie znają. Dodatkowo rozszerzają swoją wiedzę kulturową, poznają dany kraj „od kuchni” oraz pokonują stereotypy i uprzedzeni związane np. z religią lub z odmiennym kolorem skóry.