środa, 27 stycznia 2016

Raport z realizacji projektu w ramach Erasmus+Raport z realizacji projektu w ramach  Erasmus+
„Szkoła otwarta na Europę” w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Białymstoku
za okres: czerwiec 2015r.  – styczeń 2016r.

Termin
Organizatorzy/osoby odpowiedzialne/uczestnicy

Działanie
Efekty działania
Czerwiec 2015r.
Uczestnicy projektu Erasmus +
Opracowanie regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Szkoła otwarta na Europę”
·         Opracowanie regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie, przyjęcie jasnych, klarownych i sprawiedliwych kryteriów udziału w projekcie
·         Zaangażowanie nauczycieli w działania na rzecz projektu

Czerwiec 2015r.

Uczestnicy projektu Erasmus +
Opracowanie ankiet dotyczących potrzeb szkoły, uczniów i nauczycieli oraz przeprowadzenie ich analizy
·         Przygotowanie, przeprowadzenie i przeanalizowanie ankiet dotyczących potrzeb szkoły, uczniów i  nauczycieli pozwoliło na sprecyzowanie potrzeb i oczekiwań społeczności naszej szkoły  w zakresie osiągania lepszych wyników nauczania w naszym gimnazjum
·         Podnoszenie  jakości pracy szkoły

Lipiec 2015r.
Anna Aparicio Peralta
  Szkolenie – Platforma            e-twinning
·         Zapoznanie z funkcjonowaniem i możliwościami platformy roboczej TwinSpace pomocnej przy wymianie informacji między uczestnikami projektu

Sierpień 2015r.
Katarzyna Żukowska –     Suchocka

Szkolenie „Tydzień z Prezi” zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, program e-twinning – sierpień 2015r.

·         Poznanie możliwości korzystania z aplikacji Prezi
·         Doskonalenie umiejętności tworzenia autorskich prezentacji multimedialnych
·         Uatrakcyjnienie nauczania języka angielskiego


Wrzesień 2015r.
Anna Aparicio Peralta
Szkolenie z e-twinningu dla uczestników projektu
·         Zapoznanie uczestników projektu z możliwościami, jakie daje platforma e-twinning oraz jej praktycznym wykorzystaniem w pracy nauczyciela


Wrzesień 2015r.
Marzena Korolczuk, Agnieszka Roszkowska
Kurs językowy przygotowujący do wyjazdu do szkoły językowej na Malcie
·         Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikatywnego posługiwania się językiem angielskim
·         Przygotowanie do udziału w kursie językowym na poziomie średniozaawansowanym
·         Poszerzanie wiedzy na temat historii, tradycji, kultury krajów anglojęzycznych

Październik 2015r.
Iwona Gawryluk                  Marzena Korolczuk Agnieszka Roszkowska
 Kurs językowy  i metodyczny języka angielskiego na Malcie
·         Doskonalenie umiejętności językowych
·         Doskonalenie umiejętności metodycznych w zakresie nauczania języka angielskiego
·         Wymiana doświadczeń
·         Doskonalenie umiejętności interpersonalnych

Październik 2015r.
Iwona Gawryluk,
 Marzena Korolczuk
Przygotowanie tablicy informacyjnej dotyczącej kursów języka angielskiego na Malcie
·         informacje dotyczą najważniejszych celów projektu „Szkoła otwarta na Europę”, uczniowie  i nauczyciele mogą tu uzyskać wiadomości na temat pobytu naszych koleżanek w szkole
językowej na Malcie

Październik 2015r.
Uczestnicy projektu Erasmus+
Stworzenie bloga poświęconego realizacji projektu „Szkoła otwarta na Europę” – szkolaotwartanaeurope.blogspot.com
·         promocja projektu wśród społeczności szkolnej i poza nią – na terenie miasta  i okolic
·         blog zawiera szczegółowe informacje dotyczące wszystkich działań  w ramach projektu
·         forum wymiany doświadczeń
·         doskonalenie umiejętności informacyjno – komunikacyjnych

Październik 2015r.
Iwona Gawryluk, Marzena Korolczuk
Artykuły na blogu dotyczące kursów językowych i kursu metodycznego na Malcie:
*”Nie taki angielski straszny – kurs językowy na Malcie”
*”Wspaniała przygoda na Malcie”

·         promocja projektu wśród społeczności naszego gimnazjum
·         wskazanie na konkretne korzyści płynące z wyjazdów do szkół językowych oraz ogólnie nauki języków obcych
Październik 2015r.
Anna Aparicio Peralta
Sergio Aparicio Peralta
 Dzień Hiszpański
·         Prezentacja hiszpańskiego święta Dia de la Hispanidad obchodzonego 12 października w Hiszpanii i krajach hiszpańskojęzycznych
·         Pogłębianie wiedzy naszych uczniów na temat kultury i tradycji państw hiszpańskojęzycznych
·         Doskonalenie umiejętności językowych przez uczniów

Październik 2015r.
Anna Aparicio Peralta, Sergio Aparicio Peralta

VIII  Międzyszkolny konkurs językowo – plastyczny – Espanol – una lengua, muchas culturas
·         Współpraca z innymi szkołami oraz nauczycielami nauczającymi języka hiszpańskiego
·         Pogłębianie zainteresowania Hiszpanią i krajami hiszpańskojęzycznymi
·         Doskonalenie umiejętności językowych

Listopad 2015r.
Iwona Gawryluk, Katarzyna Suchocka – Żukowska,
 Karolina Wyrzykowska
 Konkurs piosenki angielskiej  - Singing  is fun
·         konkurs piosenki angielskiej okazał się doskonałą okazją dla uczniów do doskonalenia swoich umiejętności językowych
·         poszerzanie wiadomości na temat współczesnej kultury krajów anglojęzycznych

Listopad 2015r.
Iwona Gawryluk
Stworzenie bloga Englishisfun9.blogspot.com
·         promowanie języka angielskiego, kultury, tradycji krajów anglojęzycznych
·         pogłębianie wiedzy i umiejętności przez uczniów, nabywanie nowych umiejętności
·         stworzenie przystępnej  i atrakcyjnej dla uczniów formy nabywania umiejętności językowych
·         zaangażowanie uczniów

Listopad 2015r.
Katarzyna Anikiej
Marzena Korolczuk
Iwona Gawryluk
Działania uczestników projektu w ramach „Tygodnia Edukacji Globalnej”
1.      Konkurs wiedzy o prawach człowieka:
Efekty: zmotywowanie uczniów do poznania sytuacji uchodźców, zrozumienia problemów współczesnego świata, potrzeby przestrzegania praw człowieka, a w szczególności praw dziecka
2.      Nawiązanie współpracy z UNICEF Polska:
Efekty: uczniowie naszej szkoły poznają pracę  i akcje organizowane przez UNICEF Polska, zapoznają się z sytuacją dzieci na świecie, rozumieją problemy dzieci w szczególności w krajach rozwijających się, mogą włączyć się w akcje charytatywne, edukacyjne
3.      Spotkania z wolontariuszami z Europy:
Efekty: wolontariuszki, min z Włoch, Gruzji prezentowały kulturę, historię i współczesność swoich krajów, była to doskonała okazja dla uczniów do doskonalenia języka angielskiego (prezentacje odbywały się w tym języku)

Listopad 2015r.
Iwona Gawryluk,
Marzena Korolczuk, Agnieszka Roszkowska

Projekt „Szkoła otwarta na Europę” podczas rady pedagogicznej
·         Podczas rady pedagogicznej  - 25. 11. 2015r. uczestniczki kursów językowych na Malcie przedstawiły szczegółowe informacje dotyczące organizacji kursów, programu oraz efektów pobytu w szkole językowej, podzieliły się swoimi wnioskami i doświadczeniami zdobytymi podczas wyjazdu
·         Motywacja kolegów i koleżanek do udziału w przyszłych projektach

Listopad 2015r.
Zespół projektu „Szkoła otwarta na Europę”
Ewaluacja z odbytej mobilności na Maltę
·         Usystematyzowanie korzyści płynących z mobilności
·         Podzielenie się doświadczeniami zdobytym podczas wyjazdu

Listopad 2015r.
Agnieszka Roszkowska
Opowiadamy o Malcie – prezentacja multimedialna w programie Prezi
·         Doskonalenie umiejętności informacyjno – komunikacyjnych
·         Motywacja uczniów do uczenia się języków obcych
·         Zdobywanie wiedzy na temat kultury, tradycji, geografii i aktualnej sytuacji na Malcie

Grudzień 2015r.
 Iwona Gawryluk
Zespół przedmiotowy nauczycieli języków obcych
·         Doskonalenie umiejętności metodycznych i dydaktycznych dzięki umiejętnością nabytym przez Iwonę Gawryluk podczas pobytu w szkole językowej na Malcie
·         Zapoznanie z nowymi metodami, narzędziami, które uatrakcyjniają naukę języków obcych
·         Doskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystania w nauce języków obcych technologii informacyjno – komunikacyjnych
·         Wymiana opinii i doświadczeń

Grudzień 2015r.
Iwona Gawryluk
Marzena Korolczuk
Uroki Malty – spotkanie informacyjne dla uczniów  oraz Quiz dotyczący Malty

·         Zapoznanie uczniów z historią, geografią, kulturą Malty

Grudzień 2015r.
Iwona Gawryluk
Prezentacja założeń projektu Erasmus + dla rodziców
·         Promocja projektu „Szkoła otwarta na Europę”
·         Przedstawienie rodzicom założeń, dotychczasowego przebiegu oraz korzyści płynących dla całej społeczności naszej szkoły z uczestnictwa w projekcie

Grudzień 2015r.
Marzena Korolczuk
Artykuł w „Podlaskich Wieściach Oświatowych” dotyczący realizacji  projektu „Szkoła otwarta na Europę”
·         Promocja projektu „Szkoła otwarta na Europę” w województwie podlaskim („Podlaskie Wieści Oświatowe” prezentowane są na stronie Kuratorium Podlaskiego
·         Dzielenie się doświadczeniami i pomysłami z innymi nauczycielami, możliwość nawiązania współpracy przy realizacji kolejnych projektów
·         Prezentacja działań w PG9 na szerszym forum
·         Rozpropagowanie programu Erasmus+ wśród innych szkół
Grudzień 2015r.
Iwona Gawryluk

Nawiązanie współpracy z litewską szkołą w Alytusie
·         Współpraca z litewską  szkołą w zakresie doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim
·         Wymiana doświadczeń
·         Nawiązanie kontaktów między uczniami obu szkół
·         Pogłębianie wiedzy na temat kultury i historii obu krajów


Styczeń 2016r.
Katarzyna Anikiej
Barok hiszpański – projekt w klasie dwujęzycznej.
·         Pogłębianie wiedzy dotyczącej kultury Hiszpanii
·         Doskonalenie umiejętności językowych – uczniowie przygotowali słownik hiszpańskich terminów związanych z kulturą (malarstwo, literatura, filozofia, architektura, muzyka)

Styczeń 2016r.
Iwona Gawryluk
Agnieszka Roszkowska
Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ dla nauczycieli z Białegostoku i okolic
·         Dzielenie się wiedzą  z przedstawicielami szkół białostockich oraz z powiatu białostockiego na temat pisania i realizacji projektów z Akcji KA1 i KA2, wymiana doświadczeń, pomysłów, udzielenie odpowiedzi na konkretne pytania, zwrócenie uwagi na ewentualne problemy przy realizacji projektów unijnych
·         Prezentacja pierwszej mobilności w ramach projektu na Malcie
·         Promocja programu Erasmus +

Styczeń 2016r.
Uczestnicy projektu Erasmus +
Działania zaplanowane:
*Tablica ze znakami matematycznymi z podpisami w języku angielskim
*Lekcja pokazowa  w SP 45 w Białymstoku
*Założenie na platformie e-twinning „Pokoju nauczycielskiego”
*Stworzenie koła europejskiego