niedziela, 18 czerwca 2017

Raport z działań w okresie od lutego 2017r. do czerwca 2017r.


Raport z realizacji projektu w ramach Erasmus+

Szkoła otwarta na Europę” w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Białymstoku

za okres: luty 2017r. – maj 2017r. (II półrocze roku szkolnego 2016/2017)Termin
Organizatorzy/osoby odpowiedzialne/uczestnicy

Działanie
Efekty działania
luty 2017
Iwona Gawryluk
Uczniowie klasy Ic otrzymali wiadomość od samej Królowej Elżbiety II., która przyszła w pierwszym dniu po feriach zimowych i została wysłana z Sandringham House - wiejskiej rezydencji królewskiej położonej
w hrabstwie Norfolk.
 • Doskonalenie znajomości języka angielskiego.
 • Promowanie języka angielskiego, kultury, tradycji krajów anglojęzycznych.
luty 2017
Iwona Gawryluk
Zakończenie międzynarodowego projektu e-Twinning "Christams Traditions" zrealizowanego przez uczniów klasy Ic
w ramach Koła Europejskiego z uczniami
z Litwy.

 • Promowanie języka angielskiego, kultury, tradycji krajów anglojęzycznych.
 • Pogłębianie wiedzy
i umiejętności przez uczniów, nabywanie nowych umiejętności.
 • Stworzenie przystępnej i atrakcyjnej dla uczniów formy nabywania umiejętności językowych.
Marzec 2017
Iwona Gawryluk
Przeprowadzenie cyklu zajęć z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych "English is Fun" - jak przygotować angielskie śniadanie, „Learn and Play English”- gry
i zabawy .


 • Wspólpraca ze środowiskiem lokalnym.
 • Nauka języka angielskiego poprzez zabawę.
 • Wykorzystanie w efektywny sposób poznanych na kursach metodycznych aktywizujacych metod i form nauczania jezyka angielskiego.
Marzec 2017
Bożena Teleszewska, Katarzyna Żukowska- Suchocka
Spotkanie uczniów klas 2a oraz 3d ze studentami Filologii Angielskiej z Językiem Hiszpańskim Uniwersytetu w Białymstoku w ramach działań Koła Europejskiego w siedzibie Wydziału Neofilologii UwB. Językiem roboczym spotkania był język angielski.
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się nowymi technologiami informatycznymi.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 • Doskonalenie umiejętności językowych.

Marzec 2017
Marzena Korolczuk,
Katarzyna Anikiej
Przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy przez uczniów klasy IIIa dla rodziców w języku hiszpańskim.

 • Nauka nowego słownictwa
w języku hiszpańskim
 • Łączenie praktycznych umiejętności z wiedzą teoretyczną
 • Zaangażowanie uczniów do współpracy z rodzicami.
 • Motywowanie uczniów do nauki języka hiszpańskiego
z zastosowaniem w pierwszej pomocy.
Marzec 2017
Iwona Gawryluk
Rozstrzygnięcie konkursu językowo- informatycznego „Różnorodność kulturowa Europy” zorganizowanego
w ramach realizacji projektu „Szkoła otwarta na Europę”. Zwyciężczynią konkursu została uczennica naszego gimnazjum Karolina Bruns. Miejsce II zajęła uczennica
z Publicznego Gimnazjum
w Dobrzyniewie Dużym Anna Sobolewska, a miejsce III uczennica z Publicznego Gimnazjum nr 15
w Białymstoku Natalia Ostaszewska.
 • Pogłębianie wiedzy dotyczącej kultury, tradycji i historii państw europejskich.
 • Doskonalenie umiejętności informatycznych.
 • Doskonalenie umiejętności językowych.

Marzec 2017
Iwona Gawryluk,
Kontynuacja kursu języka angielskiego dla seniorów.
 • Promocja języka angielskiego wśród seniorów.
 • Doskonalenie umiejętności językowych przez naszych uczniów.
 • Prezentacja działań w PG9 na szerszym forum.
Kwiecień 2017
Iwona Gawryluk
Przystąpienie szkoły do trzech projektów krajowych, ubieganie się o Krajową Odznakę Jakości, a
w późniejszym etapie
 o Europejska Odznakę Jakości. Szkołami partnerskimi są szkoły lokalne : SP15, PG15
   i PG w Dobrzyniewie Dużym.


 • Nawiązanie współpracy z innymi szkołami.
 • Doskonalenie umiejętności
w zakresie posługiwania się językiem angielskim
Promocja projektu „Szkoła otwarta na Europę” wśród białostockich szkół.
 • Prezentacja działań w PG9 na szerszym forum.
 • Rozpropagowanie programu Erasmus+ wśród innych szkół.
kwiecień 2017
Iwona Gawryluk
Pierwsze spotkanie e-twinningowe „Żyj zdrowo!”- Healthy lifestyle" uczniów SP15 i PG9, którzy wspólnie przygotowali w formie plakatów Księgę pt: „Jak żyć zdrowo”. Zajęcia rozpoczęły się od krótkiej prezentacji multimedialnej przygotowanej przez panią Izabelę Kuczyńską na temat zdrowego odżywiania uczniów.
 • Doskonalenie umiejętności językowych.
 • Wymiany doświadczeń i wiedzy przez uczniów.
 • Zachęcenie młodzieży do stosowania w swoim życiu nawyków zdrowego odżywiania.
kwiecień 2017
Iwona Gawryluk
Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów naszego gimnazjum dotyczącej wykorzystania narzędzi TIK i metod aktywizujących wykorzystywanych przez nauczycieli w prowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz motywacji do nauki języków obcych.


 • Pozyskanie informacji dotyczących badanych tematów w celu ewaluacji oraz podjęcia
w przyszłości stosownych zmian.


maj 2017
Katarzyna Suchocka – Żukowska, Katarzyna Anikiej, Anna Aperalcio Peralta
Zorganizowanie gry terenowej, w trakcie której uczniowie podzieleni na grupy rozwiązywali zagadki i rebusy dotyczące wiedzy matematycznej, geograficznej i językowej. Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr. 9 wraz
z młodszymi kolegami ze szkoły podstawowej mieli do rozwiązania szereg zadań logicznych, które jedną
z grup doprowadziły do tajemniczego skarbu.


 • Nauka poprzez zabawę.
 • Uatrakcyjnienie nauczania języka angielskiego i hiszpańskiego w szkole.
 • Promocja projektu Erasmus+.
 • Zaangażowanie uczniów.
 • Wzbudzenie w uczniach chęci zdrowej rywalizacji.

Maj 2017
Marzena Korolczuk
Przeprowadzenie szkolenia
z pierwszej pomocy przez uczniów klasy IIIb dla rodziców w języku angielskim.
 • Nauka nowego słownictwa
w języku angielskim.
 • Łączenie praktycznych umiejętności z wiedzą teoretyczną.
 • Zaangażowanie uczniów do współpracy z rodzicami.
 • Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego używanego w pierwszej pomocy.

Maj 2017
Katarzyna Anikiej, Marzena Korolczuk
Przygotowanie plakatów informacyjnych z pierwszej pomocy w języku angielskim i hiszpańskim.
 • Nauka nowego słownictwa
w języku angielskim
i hiszpańskim.
 • Doskonalenie umiejętności językowych.

Maj 2017
Marzena Korolczuk
Udział klasy III c
w warsztatach w Centrum europejskim "Europe Direct" poświęconych organom Unii Europejskiej.
 • Poznanie zasad funkcjonowania najważniejszych organów UE.
 • Jakie szanse stwarza Unia Europejska młodym ludziom
w zakresie edukacji oraz rynku pracy.

Maj 2017
Wszyscy uczestnicy projektu
Spotkanie uczestników projektu podsumowujące realizację działań w ramach projektu za cały okres.Ewaluacja realizacji projektu „Szkoła otwarta na Europę”. Dyskusja nad kształtem raportu końcowego z realizacji projektu.
Podsumowanie efektów mobilności w ramach projektu Erasmus + oraz skonfrontowanie ich z naszymi oczekiwaniami.

Czerwiec 2017
Iwona Gawrylukj
Zakończenie projektu e- Twining - Do not give up your dreams! - Nie porzucaj marzeń! W projekcie brali udział uczniowie w wieku od 7 do 15 lat. Partnerem była wiejska szkoła w Dobrzyniewie Dużym.


 • Uświadomienie dzieciom , że należy zawsze walczyć o swoje marzenia.
 • Rozwijanie inwencji twórczej, samodzielności i kreatywności uczniów w opracowaniu i realizacji zadań projektu.
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku ojczystym i języku angielskim.
 • Zapoznanie się z platformą e-twinning.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole, dzielenie się rolami i zadaniami.
Czerwiec 2017
Iwona Gawryluk
Zakończenie nauki języka angielskiego dla seniorów.

 • Edukacja starszych osób przez młodzież, łączyła pokolenia
i niosła ogrom satysfakcji.
 • Odkrycie talentów zarówno przez seniorów jak i młodzież.
 • Świetna zabawa i wspaniałe doświadczenie.
Czerwiec 2017
Iwona Gawryluk,
Zakończenie projektu e- Twining - Cultural diversity in Europe - Różnorodność kulturowa w Europie z gimnazjalistami z sąsiadujących ze sobą szkół PG9 i PG15.


 • Poznanie europejskiej różnorodności kulturowej.
 • Przybliżenie kultury krajów
w celu lepszego poznania i ich zrozumienia.
 • Zastosowanie nowoczesnych IT, dzięki którym uczniowie
w przyjemny sposób poznali podobieństwa i różnice kulturowe krajów europejskich.
Czerwiec 2017Iwona Gawryluk
Zakończenie projektu e - Twining Żyj zdrowo! Healthy lifestyle! między dwiema szkołami: Szkołą Podstawową nr 15 a naszym gimnazjum.
Stworzenie przez uczniów obu szkół dwóch gier w języku angielskim "Healthy lifestyle na platformie Kahoot.it
Projekt eTwinning startuje do Krajowej Odznaki Jakości.
 • Podniesienie świadomości na temat pozytywnego wpływu prawidłowego odżywiania na zdrowie.
 • Zaangażowanie uczniów.
 • Doskonalenie umiejętności informatycznych.
Czerwiec 2017
Iwona Gawryluk
Rozpoczęcie kolejnego projektu e - Twinningowego przez Koło europejskie z uczniami z Turcji.
Tematem przewodnim jest zapobieganie przemocy
w szkole poprzez różne zajęcia pozalekcyjne.
 • Poznawanie tradycji, kultury  krajów partnerskich poprzez zabawę.
 • Doskonalenie języka angielskiego.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz