poniedziałek, 26 października 2015

Harmonogram działań projektuHarmonogram projektu „Szkoła otwarta na Europę”
Rok 2014
 GRUDZIEŃ

 1.  Zapoznanie Rady Pedagogicznej z ofertą  programu Erasmus Plus – Mobilność kadry edukacji szkolnej akcja KA1
 2. Rozpoczęcie rekrutacji uczestników
 3. Wybór zespołu projektowego


Rok 2015
STYCZEŃ

 1. Przydzielenie prac i zadań zespołowi projektowem
 2. Wybór kursów metodycznych i językowych

LUTY

 1. Zamieszczenie informacji na stronie na temat założeń programu Erasmus Plus
 2. Poinformowanie organu prowadzącego i uzyskanie zgody na uczestnictwo nauczycieli w programie
 3. Opracowanie Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły

MARZEC
 1. Opracowanie i złożenie wniosku
MAJ/CZERWIEC
 1. Opracowanie harmonogramu projektu 
 2. Opracowanie narzędzi do ewaluacji projeku
LIPIEC
 1.  Udział w szkoleniu dla nauczycieli zaczynających pracę z platformą e-twinning – Anna Peralta
SIERPIEŃ
 1. Kurs z etwinningu – Katarzyna Żukowska - Suchocka
WRZESIEŃ
 1. Opracowanie budżetu projektu
 2. Spotkanie zespołu – omówienie
 3. Przygotowanie materiałów promujących kulturę i tradycje Podlasia- foldery, prezentacja multimedialna, pamiątki, tradycyjne smakołyki – Agnieszka Roszkowska, Marzena Korolczuk i Iwona Gawryluk
 4. Przygotowanie kulturowe do mobilności- zebranie informacji na temat Malty dotyczących: położenia geograficznego, klimatu, kultury, tradycji, historii itp.
 5. Udział w kursie przygotowawczym z języka angielskiego – Centrum Języków Obcych Moose – Marzena Korolczuk, Agnieszka Roszkowska
 6.  Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej przed odbyciem pierwszej mobilności wśród uczestników wyjazdu
 7. Utworzenie grupy na portalu społecznościowym Facebooku – „ Erasmus Plus - Mobilność Białystok” – w celu komunikowania się pomiędzy uczestnikami projektu  -  Iwona Gawryluk
 8. Utworzenie grupy na portalu społecznościowym Facebook – „Szkoła otwarta na Europę” – dzielenie się wiedza i doświadczeniem, promowanie nauki języków obcych jak również promocja projektów unijnych – Bożena Teleszewska
PAŹDZIERNIK
 1. Udział w pierwszej mobilności w St. Julians na Malcie 05-17.10.2015r.
 • Kurs metodyczny – Iwona Gawryluk
 • Kurs językowy – Marzena Korolczuk i Agnieszka Roszkowska   
 1. Nawiązanie współpracy z uczestnikami kursu w celu realizacji projektów europejskich
 2. Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z odbytej mobilności z uczniami naszej szkoły – prezentacja multimedialna - Agnieszka Roszkowska, Marzena Korolczuk i Iwona Gawryluk
 3. Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z odbytej mobilności z Radą Pedagogiczną – prezentacja multimedialna - Agnieszka Roszkowska, Marzena Korolczuk i Iwona Gawryluk
 4.  Stworzenie bloga projektu  „Szkoła otwarta na Europę” – szkolaotwartanaeurope.blogspot.com  Iwona Gawryluk - Uczestnicy projektu biorą udział w prowadzeniu bloga
 5. . Stworzenie bloga klasowego – „English is fun” – englishisfun.blogspot.com –Iwona Gawryluk 
 6.     Powołanie zespołu „ Erasmus Plus – Białystok” -  dzielnie się wiedzą na temat wnioskowania i zarządzania projektami unijnymi- Iwona Gawryluk i Agnieszka Roszkowska
 7.   Doskonalenie kompetencji językowych poprzez udział w kursie z języka angielskiego w MODM w Białymstoku- poziom A2 (październik 2015- maj 2016) - Marzena Korolczuk
 8.   Doskonalenie kompetencji językowych poprzez udział w kursie z języka angielskiego w  w English Zone w Kleosinie- poziom A2 (czerwiec 2015- czerwiec 2016) - Agnieszka Roszkowska
 9. Zorgnizowanie Dnia Hiszpańskiego wraz z uczniamy klasy drugiej, oraz międzyszkolnego konkursu plastyczno-językowego pod hasłem „Espanol – una lengua, muchas culturas” – Anna Aparicio Peralta i Sergio Aparicio Peralta
 10.  Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej po odbytej mobilności – wyniki ewaluacji
 11. Opublikowanie artykułu w branżowej gazecie „Wieści Oświatowe” na temat programu Erasmus Plus oraz doświadczeń zdobytych podczas kursu językowego i metodycznego na Malcie – Marzena Korolczuk
 12. Nawiązanie współpracy z Punktem Informacji Europejskiej – Europe Direct – Białystok
LISTOPAD
 1. Podzielenie się wiedzą i doświadczeniem zdobytym na kursie metodycznym na Malcie z nauczycielami języków obcych z Publicznego Gimnazjum nr 9 w Białymstoku – Iwona Gawryluk
 2. Prezentacja najważniejszych informacji o programie Erasmus+ oraz udziale w mobilności na Malcie dla społeczności szkolnej w formie wystawy na korytarzy - Agnieszka Roszkowska, Marzena Korolczuk i Iwona Gawryluk
 3. Barok Hiszpański - Projekt edukacyjny - prezentacja projektów oraz poszerzenie słownictwa hiszpańskiego w tym zakresie – Katarzyna Anikiej
 4.   Konkurs piosenki angielskiej – „Singing is Fun”- Katrzyna Żukowska – Suchocka, Iwona Gawryluk
 5. Tydzień Edukacji Globalnej :
·         przygotowanie informacji o prawach dzieci w UE oraz na świecie – Marzena Korlczuk
·         spotkanie z wolontariuszami z Europejskiego Wolontariatu (Gruzja, Francja, Niemcy i Włochy) – Iwona Gawryluk

GRUDZIEŃ
 1. Szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie zastosowanie platformy e-twinning w celu realizacji projektów międzyszkolnych – Anna Aparicio Peralta
 2. Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z odbytej mobilności z rodzicami naszej szkoły podczas zebrań z rodzicami - prezentacja multimedialna – Iwona Gawryluk i Marzena Korolczuk
 3. Dzień Maltański – zorganizowanie dla społeczności uczniowskiej naszego gimnazjum konkursu  na temat zwyczajów , tradycji i kultury Maltańczyków - Iwona Gawryluk i Marzena Korolczuk i Agnieszka Roszkowska

Rok 2016
 STYCZEŃ
 1.  Stworzenie tablicy ze znakami matematycznymi z podpisami w języku angielskim – Agnieszka Roszkowska
 2. Wspólnoty autonomiczne Hiszpanii - projekt edukacyjny – lekcja wiedzy o społeczeństwie; Efektem będzie prezentacja projektów oraz poszerzenie słownictwa hiszpańskiego – Katarzyna Anikiej
 3.  Lekcja pokazowa przygotowana wraz z uczniami klasy III w Szkole Podstawowej nr 45 w Białymstoku  - Anna Aparicio Peralta
 4.   Założenie na platformie etwinning „Pokoju nauczyciela” – cały zespół
 5. Zorganizowanie spotkania dla nauczycieli z miasta Białystok i okolic zainteresowanych wnioskowaniem do akcji K1 – Mobilność Kadry – zespół „Erasmus Plus – Białystok”
 6.  Założenie „Koła europejskiego” – chętni uczniowie pogłębiają wiedze na temat krajów Europejskich, programów europejskich - prezentują zdobytą wiedzę na forum szkoły i poza nią
LUTY
 1.  Udział w szkoleniach on-line w celu poszerzenia wiedzy z zakresu pracy na platformie e-twinning - Anna Aparicio Peralta
 2. Opracowanie wniosku z akcji K2 – Partnerstwa Strategiczne
 3. Konkurs wiedzy o wyspach brytyjskich – Katarzyna Żukowska – Suchocka , Bożena Teleszewska i Iwona Gawryuk
 4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze społecznością lokalną – cykl spotkań w bibliotece osiedlowej Książnicy Podlaskiej Filia nr 13– promowanie projektów unijnych, zapoznanie z  różnorodnością kulturową Europy
MARZEC
 1.  Dzień Otwarty Szkoły – promocja projektu dla społeczności lokalnej  - cały zespół
 2.  Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze społecznością lokalną – cykl spotkań z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych  na terenie miasta – promowanie projektów unijnych, zapoznanie z  różnorodnością kulturową Europy

KWIECIEŃ
 1.  Cykl zajęć dla rodziców zainteresowanych pomocą  dzieciom w nauce języka  angielskiego   - Iwona Gawryluk, Bożena Teleszewska i Katarzyna Zukowska- Suchocka
 2.  Lekcje języka hiszpańskiego Katarzynie Anikiej wyjeżdzającej na kurs językowy do Hiszpanii - Anna Aparicio Peralta
 3.  Dni Hiszpanii w Białymstoku- Udział w wybranych imprezach – każdego roku  Białostocki Ośrodek Kultury oraz szkoła języka hiszpańskiego Gran Via organizuje cykl imprez i pokazów filmowych - Dni Hiszpanii, wybrana klasa bądź klasy będzie uczestniczyła w imprezie poszerzającej jej wiedzę na temat kultury Hiszpanii.
 MAJ
 1.  Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze społecznością lokalną – cykl spotkań z seniorami osiedlowego Klubu Metafora w Białymstoku – promowanie projektów unijnych, zapoznanie z  różnorodnością kulturową Europy
 2. Obchody Dnia Europejskiego – cały zespół
 3. Debata Oxfordzka– lekcja wiedzy o społeczeństwie uczniowie przygotowują i przedstawiają debatę dotyczącą separatyzmów w Hiszpanii (przede wszystkim będzie ona dotyczyć Katalonii).

CZERWIEC
 1. Przygotowanie raportu z pierwszego roku programu Erasmus Plus dla Narodowej Agencji, Dyrekcji i rady pedagogicznej
 2. Zaplanowanie działań związanych z realizacją projektu na kolejny rok 2016/2017
 3. Przygotowanie materiałów promujących kulturę i tradycje Podlasia- foldery, prezentacja multimedialna – Katarzyna Żukowska – Suchocka, Bożena Teleszewska, Katarzyna Anikiej, Anna Aparicio Peralta
 4. Przygotowanie kulturowe do mobilności- zebranie istotnych informacji na temat Brighton Katarzyna Zukowska – Suchocka, Bożena Teleszewska
 5. Przygotowanie kulturowe do mobilności- zebranie istotnych informacji na temat Hiszpanii, Samanaki - Katarzyna Anikiej, Anna Aparicio Peralta
 6. Udział w kursie przygotowawczym z języka hiszpańskiego Katarzyny Anikiej – Centrum Języków Obcych Moose
 7.  Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród uczestników wyjazdu do Wielkiej Brytanii i Hiszpanii
LIPIEC
 1.  Udział w mobilności w Hiszpanii – Salamanka 
·         Kurs metodyczny z języka hiszpańskiego – Anna Aparicio Peralta
·         Kurs językowy – Katarzyna Anikiej 
2. Udział w mobilności w Wielkiej Brytanii – Brighton 
                • kurs metodyczny z języka angielskiego– Katarzyna Żukowska –Suchocka, Bożna Teleszewska
3. Nawiązanie współpracy z uczestnikami kursu w celu realizacji projektów europejskich

WRZESIEŃ
 1. Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z odbytej mobilności z uczniami naszej szkoły – prezentacja multimedialna - Katarzyna Żukowska – Suchocka, Bożena Teleszewska, Katarzyna Anikiej, Anna Aparicio Peralt
 2.   Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z odbytej mobilności z Radą Pedagogiczną – prezentacja multimedialna - Katarzyna Żukowska – Suchocka, Bożena Teleszewska, Katarzyna Anikiej, Anna Aparicio Peralta
 3. Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej po odbytej mobilności – wyniki ewaluacji
 4. Opublikowanie artykułu w branżowej gazecie „Podlaskie Wieści Oświatowe”, blogu i stronie internetowej szkoły na temat programu Erasmus Plus oraz doświadczeń zdobytych podczas kursu językowego i metodycznego Hiszpanii i Wielkiej Brytanii
 5.  Udział w kursie przygotowawczym z języka angielskiego – Centrum Języków Obcych Moose – Alfred Komar, Sergio Aparicio Peralta, Norbert Toruński
 6. Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród uczestników wyjazdu do Iralndii, Cork
 7. Przygotowanie kulturowe do mobilności- zebranie informacji na temat Irlandii dotyczących: położenia geograficznego, klimatu, kultury, tradycji, historii itp
 8. Zorganizowanie Europejskich Dni Języków Obcych
PAŹDZIERNIK
 1.  Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z odbytej mobilności z rodzicami naszej szkoły podczas zebrań z rodzicami - prezentacja multimedialna – Katarzyna Żukowska – Suchocka, Bożena Teleszewska, Katarzyna Anikiej, Anna Aparicio Peralta
 2.  Dzień Hiszpański – zorganizowanie dla społeczności uczniowskiej naszego gimnazjum konkursu  na temat zwyczajów , tradycji i kultury hiszpańskiej  - Katarzyna Anikiej, Anna Aparicio Peralta
 3. Dzień Angielski – zorganizowanie dla społeczności uczniowskiej naszego gimnazjum konkursu  na temat zwyczajów , tradycji i kultury angielskiej   - Katarzyna Żukowska – Suchocka, Bożena Teleszewska,
 4. Udział w mobilności w Irlandii – Cork - kurs  językowy - Alfred Komar, Sergio Aparicio Peralta, Norbert Toruński
 5. Nawiązanie współpracy z uczestnikami kursu w celu realizacji projektów europejskich
 6. Przygotowanie szkolenia z pierwszej pomocy dla uczniów w jezyku angielskim - utworzenie słownika pojęć z pierwszej pomocy dla uczniów - przygotowanie tablicy instruktarzowej z RKO w języku polskim i angielskim – Marzena Korolczuk
LISTOPAD
 1. Cykl zajęć dla rodziców zainteresowanych pomocą  dzieciom w nauce języka  angielskiego i hiszpańskiego   - Iwona Gawryluk, Bożena Teleszewska i Katarzyna Zukowska- Suchocka, - Katarzyna Anikiej, Anna Aparicio Peralta
 2.  Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z odbytej mobilności z uczniami naszej szkoły – prezentacja multimedialna - Alfred Komar, Sergio Aparicio Peralta, Norbert Toruński
 3.  Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z odbytej mobilności z Radą Pedagogiczną – prezentacja multimedialna - Alfred Komar, Sergio Aparicio Peralta, Norbert Toruński
 4.  Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej po odbytej mobilności – wyniki ewaluacji
 5. Opublikowanie artykułu w branżowej gazecie „Podlaskie Wieści Oświatowe”, blogu i stronie internetowej szkoły na temat programu Erasmus Plus oraz doświadczeń zdobytych podczas kursu językowego w Irlandii
 6.  Różnorodność kulturowa Europy – co nas łączy a co dzieli? – projekt międzyszkolny – cały zespół
 7. Konkurs multimedialny – oblicza Brighton - Bożena Teleszewska i Katarzyna Zukowska- Suchocka
GRUDZIEŃ
 1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze społecznością lokalną – cykl spotkań z seniorami Domu Spokojnej Starości, studentami Kolegium Języków Obcych, uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych – promowanie projektów unijnych, zapoznanie z  różnorodnością kulturową Europy – zespół
 2. Konkurs z języka angielskiego- „Food challange”- Katarzyna Żukowska – Suchocka, Bożena Teleszewska
 3. Dzień Irlandzki - zorganizowanie dla społeczności uczniowskiej naszego gimnazjum konkursu  na temat zwyczajów , tradycji i kultury irlandzkiej - Alfred Komar, Segio Aparico Peralta, Norbert Toruński

Rok 2017
STYCZEŃ
 1. Me gusta … - atrakcje Hiszpanii -Katrzyna Anikiej
 2. Konkurs multimedialny -  Znane postacie kultury brytyjskiej i ich dzieła – Katarzyna Żukowska –Suchocka
 3. Międzyszkolny konkurs piosenki angielskiej, hiszpańskiej, włoskiej, niemieckiej i rosyjskiej- Katarzyna Żukowska – Suchocka, Bożena Teleszewska, Katarzyna Anikiej, Anna Aparicio Peralta, Iwona Gawryluk
LUTY
 1. Lekcje otwarte przez uczestników projektu - prezentacja lekcji z użyciem poznanych metod nauczania
 2. Opracowanie słowniczka hiszpańsko- angielskiego z uczniami klasy dwujęzycznej – Sergio Apericio Peralta

MARZEC
 1.  Dzień Otwarty szkoły -  prezentacja walorów projektu i programu Erasmus Plus społeczności lokalnej – cały zespół

KWIECIEŃ
 1.  Sukcesy i problemy współczesnej Hiszpanii- Projekt edukacyjny realizowany na lekcji wiedzy o społeczeństwie- Katarzyna Anikiej

MAJ
 1. Dzień Europejski – prezentacja krajów europejskich przez uczniów naszego gimnazjum
 2. Konkurs „Języki świata drogą do lepszego jutra” – cały zespół

CZERWIEC
 1.  Ewaluacja projektu
 2. Napisanie innowacji pedagogicznej - English Challenges - Klasa z Rozszerzonym Językiem Angielskim z Wykorzystaniem Technik Teleinformatycznych – Iwona Garwyluk, Katarzyna Zukowska – Suchocka, Bozena Teleszewska
 3.   Przygotowanie raportu końcowego


Działania prowadzone przez cały okres projektu nie ujęte w harmonogramie:

1.       Doskonalenie znajomości języka angielskiego i hiszpańskiego
2.       Korzystanie z kursów e-learningowych
3.       Wykorzystywanie literatury angielskiej i hiszpańskiej do wzbogacania i uatrakcyjnia lekcji
4.       Promowanie nauki języków obcych wśród kadry nauczycielskiej
5.       Kompletowanie dokumentów przez każdego uczestnika mobilności tj : Europass mobility, Mobility agreement, Europejski paszport językowy  i CV.
6.       Monitoring i waluacja projektu wynikające z bieżących potrzeb

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz